Privacy beleid

Een zorgvuldige omgang met uw privacy en uw persoonsgegevens is voor Hoveniersbedrijf Ed Bijker van groot belang. Ons privacy beleid geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door Hoveniersbedrijf Ed Bijker. Dit voor zover zij daarvoor als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG is aan te merken. Hoveniersbedrijf Ed Bijker houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens bescherming. Hoveniersbedrijf Ed Bijker neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Hoveniersbedrijf Ed Bijker is bekend onder KvK nummer 644 66078. Hoveniersbedrijf Ed Bijker is gevestigd en kantoorhoudend in 7739 PH Vinkenbuurt aan de Stouwe 20 in Nederland en is bereikbaar via het e-mailadres info@edbijkertuinen.nl

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Dhr. E. Bijker is de functionaris gegevensbescherming van Hoveniersbedrijf Ed Bijker . Hij is te bereiken via info@edbijkertuinen.nl en telefoonnummer 0529-482900

Contact opnemen

Het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u direct aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld door het opvragen van een offerte, een overeenkomst met ons aan te gaan en als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Contactgegevens waaronder door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, informatie over uw huis, tuin.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen. Hoveniersbedrijf Ed Bijker gebruikt verschillende technieken om uw privacy te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Privacy derden

Hoveniersbedrijf Ed Bijker kan u persoonsgegevens delen met, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers.

Indien derde partijen een (deel van de ) verwerking namens Hoveniersbedrijf Ed Bijker verrichten (zogenaamde (sub)verwerkers), zal Hoveniersbedrijf Ed Bijker met die partijen een (sub)verwerkersovereenkomst sluiten. Bovendien schakelt Hoveniersbedrijf Ed Bijker alleen verwerkers in die afdoende garanties bieden en afdoende maatregelen treffen zodat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd zal zijn en de verwerking daarvan ook bij hen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Hoveniersbedrijf Ed Bijker houdt een overzicht van de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers bij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hoveniersbedrijf Ed Bijker bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoveniersbedrijf Ed Bijker en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Overig privacy beleid

Hoveniersbedrijf Ed Bijker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij onze functionaris voor de gegevensbescherming. Mocht zij uw klacht niet kunnen oplossen dan kunt u de klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij behouden ons het recht voor om –bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt – deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies.

 

Vinkenbuurt, 8 november 2018